Biżuteria stal chirurgiczna
Menu Menu
Konto Konto
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0

Regulamin

REGULAMIN

sklepu internetowego www.e-anushka.pl

 1 Definicje

 1. Ilekroć w regulaminie pojawią się wskazane poniżej pojęcia, należy rozumieć je zgodnie z następującymi definicjami:

1) Sprzedawca – ANUSHKA Anna Jałowicka ul. Magiera 5/12 01-873 Warszawa, posiadający NIP: 1132799472, REGON: 386894350, prowadzący sklep internetowy działający pod adresem „www.e-anushka.pl” i dokonująca sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem wymienionej strony internetowej

2) Klient – użytkownik sklepu internetowego składający za jego pośrednictwem zamówienie na określony Produkt.

3) Produkt – przedmiot oferowany do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, dostarczany bezpośrednio przez właściciela sklepu;

4) Polityka Prywatności - dokument Sprzedawcy umieszczony w witrynie sklepu internetowego www.e-anushka.pl, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, umieszczony w celu informowania Klientów i innych użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu internetowego o zasadach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych;

5) Regulamin - niniejszy regulamin.

 2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zajmuje się sprzedażą na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego Produktów własnych.
 2. Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym ”www.e-anushka.pl” za pośrednictwem sieci Internetowej (korzystając z procedury składania zamówień on-line);
 3. Zamówienia on-line przyjmowane są przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia on-line złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Produkty oferowane w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczane, w tym co do ich właściwościach, jakości, dostępności, ceny, zasad dostawy.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest zrealizowanie poszczególnych jego etapów, w tym wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki oraz wybór metody płatności. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skutecznego zawarcia umowy sprzedaży oraz zrealizowania wysyłki.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest także zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, ich akceptacja oraz akceptacja zamówienia. Treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sprzedawcy są zawsze dostępne na stronie internetowej sklepu internetowego.
 7. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, przy uwzględnieniu metod płatności, które oferuje Sprzedawca. Klient składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty składa ofertę zakupu określonego Produktu.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, która następuje poprzez przesłanie na podany wcześniej adres e-mail wiadomości potwierdzającej treść złożonego zamówienia. Podsumowanie będzie zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, bądź jego firmę, adres wysyłki, e-mail, numer telefonu oraz szczegółowe podsumowanie zamówionych towarów, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 3 Zasady realizacji zamówień

 1. Zakup określonego Produktu odbywa się po cenach podanych na stronie sklepu, które są cenami podanymi w złotych polskich oraz cenami brutto – zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Do ceny Produktu należy doliczyć koszt dostawy, którego wysokość uzależniona jest od wyboru Klienta co do sposobu doręczenia wysyłki.
 3. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie internetowym są dostępne bezpośrednio u Sprzedawcy.
 4. W wyjątkowych okolicznościach Produkt może być nie dostępny, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie.
 5. Okres realizacji zamówienia obejmuje okres jego przygotowania oraz czas potrzebny na jego dostawę. W zależności od dostawcy, miejsca doręczenia i formy przesyłki wynosi on od 1 dzień roboczych. 
 6. W szczególnych sytuacjach okres realizacji zamówienia może być zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie

4 Formy płatności

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay, BLIK, PayU, przelewu tradycyjnego lub platności za pobraniem.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności PayU, tpay lub BLIK, nieopłacenia zamówienia w terminie 12h od daty jego złożenia spowoduje jego anulowanie.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przelewu tradycyjnego, nieopłacenia zamówienia w terminie 2 dni roboczych od daty jego złożenia spowoduje jego anulowanie.
 4. Koszt dostawy ponosi Klient. Koszt zależny jest od metody wysyłki na podstawie cen dostawy i obok ceny Produktu doliczany jest do łącznej kwoty zamówienia.
 5. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem, klient dożywotnio traci możliwość składania zamówień z płatością przy odbiorze. Każde zamówienie za pobraniem zostanie automatyczne anulowane. 

 5 Uprawnienia konsumenckie

 1. Skuteczne złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego „www.e-anushka.pl” stanowi zawarcie umowy na odległość. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, stosownie do art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia doręczenia Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy Sprzedawcy sklep@e-anushka.pl.
 2. Dla ułatwienia prawa realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia, które stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Produkt jest w stanie niezmienionym, jeżeli posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony i jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany.

 1. Dokonując zwrotu Produktu, Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia Sprzedawcy, który w odpowiedzi potwierdzi adres odpowiedni do dokonania zwrotu.
 2. Zwroty dokonywane są na adres Sprzedawcy, w przypadku Produktów wchodzących w skład własnej oferty handlowej lub na adres dostawców Sprzedawcy.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi koszt zakupu, poza kosztem dostawy. Zwrot kosztów zakupu następuje za pośrednictwem przelewu elektronicznego, na wskazane przez klienta konto bankowe.
 6. Pozostałe reklamacje lub pytania, na przykład dotyczące jakości, ilości lub terminu dostawy, Klient może zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail sklep@e-anushka.pl .
 7. Klientowi przysługują również uprawnienia z rękojmi. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może jednak odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 9. Klient składający reklamację obowiązany jest dostarczyć do sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest udostępniony do pobrania na stronie internetowej sklepu internetowego.
 10. Przed przesłaniem reklamowanego Produktu, Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie, który w odpowiedzi wskaże klientowi adres odpowiedni do dokonania przesyłki.
 11. Reklamacje dokonywane są na adres Sprzedawcy, w przypadku Produktów wchodzących w skład własnej oferty handlowej lub na adres dostawców Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego Produktu do sprzedawcy lub jego dostawcy. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca lub jego dostawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 13. Niezależnie od wyniku, Klient zostanie poinformowany o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail.

 6 Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 2. Klient dokonując zakupów w sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. „RODO”), wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Klienta, w tym dostawcom współpracującym ze Sprzedawcą w formie dropshippingu.
 4. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne dla skutecznego zrealizowania zamówienia. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 5. Szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta, w tym ich zakresu, celu, podstaw prawnych i przysługujących w związku z tym uprawnień, zostały opisany w Polityce Prywatności Sprzedawcy.

 7 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, tj. klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks Cywilny.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl